Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach, czyli o BDO i projekcie ustawy ROP

Prowadząc sklep internetowy, zakład produkcyjny a nawet restaurację z daniami na wynos na pewno dostarczasz swoje towary zapakowane w jeden z wybranych sposobów. Może to być karton, koperta czy szczelne owinięcie produktów folia stretch. W takim przypadku stajesz się przedsiębiorcą wprowadzających produkty w opakowaniach. Dowiedz się jakie są Twoje obowiązki wynikające z tego tytułu, o BDO oraz przeczytaj o projekcie ustawy ROP związanej z tym terminem.

Czym jest BDO?

BDO to skrót od nazwy Baza Danych Odpadowych a dokładniej Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Jest to system składający się z kilku działów: rejestru BDO, modułów sprawozdawczości oraz ewidencji. Pierwszy element pojawił się w naszym kraju już w 2018 roku a w 2020 roku dodano do niego kolejne dwa działy. Celem powstania BDO jest zwiększenie kontroli państwa nad produkowanymi i sprowadzanymi odpadami oraz uniknięcie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem gospodarki.

Co ważne, do rejestracji w BDO zobowiązani są również importerzy sprowadzający towary do kraju. Każda osoba importująca przedmioty do Polski musi bowiem znaleźć się w rejestrze BDO i tym samym staje się odpowiedzialna za prowadzenie wszelkich niezbędnych ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów w systemie. Obowiązek ten dotyczy firm i przedsiębiorców sprowadzających następujące produkty:

• produkty będące w opakowaniach różnego typu,
• same opakowania,
• pojazdy i opony,
• oleje smarowe
• baterie i akumulatory,
• sprzęt elektroniczny i elektryczny.

7 obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach

Każdego dnia większość polskich przedsiębiorców pakuje swoje produkty w różnego rodzaju opakowania, tym samym podtrzymując swój status prawny podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach. Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi, że prowadząc taką działalność są zobowiązani do przestrzegania kilku niezwykle istotnych obowiązków.

Oto 7 najważniejszych obowiązków takich podmiotów.

1. Uzyskanie wpisu do BDO przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem takiego podmiotu jest konieczność wpisu do rejestru BDO. Istotne jest, by wpis ten dokonano w tabeli 4 Działu VI BDO. W przypadku eksportowania produktów w opakowaniach poza UE i w ramach UE należy dodatkowo dokonać wpisu w tabeli 5 Działu VI BDO. Wszystko zależy zatem od skali i rodzaju działalności jaką świadczy firma.

2. Prowadzenie ewidencji dotyczącej masy wprowadzonych na rynek opakowań

Kolejnym obowiązkiem podmiotu jest prowadzenie ewidencji opakowań a informacje w niej zawarte należy przechowywać przez okres 5 lat. W myśl tej powinności każdy przedsiębiorca wprowadzający towary w opakowaniach na polski rynek jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej lub papierowej dotyczącej masy opakowań wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym. Od wagi tej zależy bowiem zakres obowiązków podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach.

3. Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych

W myśl tego obowiązku podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany zapewniać odzysk i recykling odpadów opakowaniowych analogicznych do tych, które wprowadził na rynek. Obowiązek ten może być spełniany samodzielnie lub za pośrednictwem wybranej organizacji odzysku opakowań. W drugim przypadku koszt skorzystania z takiego organizacji zaczyna się od ok. 1000 zł netto za rok kalendarzowy obsługi.

4. Obowiązek składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach

Sprawozdanie to składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem BDO, co oznacza, że nie istnieje możliwość złożenia go w formie papierowej. Treść sprawozdania różni się w zależności od specyfikacji przedsiębiorstwa.

5. Prowadzenie edukacyjnych kampanii publicznych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach

Obowiązek ten również można sprawować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. W przypadku samodzielnego pełnienia obowiązku należy również przeznaczać równowartość minimum 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na cele powiązane z kampaniami edukacyjnymi. Zwolnieni z tego obowiązku są przedsiębiorcy, których łączna masa opakowań wprowadzonych do obrotu w całym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg.

6. Zamieszczenie numeru rejestrowego BDO na dokumentach firmowych

Podmiot taki jest również zobowiązany do umieszczenia na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego BDO. Musi się on znaleźć między innymi na fakturach i paragonach związanych ze sprzedażą produktów w opakowaniach. Brak dopełnienia tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości nawet 1 000 000 zł!

7. Uiszczenie rocznej opłaty za BDO

Ostatnim z obowiązków jest konieczność uiszczenia opłaty rocznej, której wysokość jest taka sama jak wysokość opłaty rejestrowej. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 zł zaś pozostali są zobowiązani uiścić opłatę w kwocie 300 zł. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z wykreśleniem danego podmiotu z rejestru BDO.

Czym jest projekt ustawy ROP?

Projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) został opublikowany w sierpniu 2021 roku. Zapowiada on wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta związaną z wprowadzaniem produktów w opakowaniach. W myśl tego dokumentu zostanie wprowadzone kilka zmian dotyczących BDO i przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie. Do zmian tych można zaliczyć chociażby wprowadzenie nowych definicji opakowań czy też dodanie pojęcia „producent” do dotychczasowych ustaleń. W myśl Ustawy ROP pojawi się również obowiązek umieszczania na opakowaniach specjalnego oznakowania związanego ze zbieraniem odpadów czy też nowy zakres obowiązkowej ewidencji opakowań.

Więcej informacji na temat zakresu ochrony środowiska w Biłgoraju, w kontekście usług bhp i ppoż. dostępnych jest pod tym linkiem.

BDO Biłgoraj – Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!