Jak wygląda kurs na operatora suwnic?

Obsluga suwnicy - kurs na operatora suwnicy

Branża budowlana oraz przemysłowa to obecnie jedne z tych miejsc pracy, gdzie nieustannie potrzeba jest nowych, wykwalifikowanych pracowników. Coraz większa liczba inwestycji i brak fachowców stwarza ogromne możliwości znalezienie zatrudnienia dla osób, które chcą pracować i nie boją się nowych wyzwań. Jednym z zawodów, w obrębie, którego odczuwany jest szczególny brak na polskim rynku pracy jest operator suwnic. Na czym polega ta specjalizacja i jak wygląda kurs na operatora suwnic przeczytasz w poniższym tekście.

Czym są suwnice?

Suwnicami nazywamy rodzaj dźwignic, które wykorzystywane są na bardzo szeroką skalę, zarówno w budownictwie jak i w przemyśle w ruchu przerywanym. Urządzenia te składają się z mostu poruszającego się po torach jezdnych oraz wciągnika lub wciągarki, które przemieszczają się po moście. Suwnice pozwalają na sprawne transportowanie ładunków, zarówno w poziomie jak i pionie, dlatego są wykorzystywane do prac montażowych, magazynowych, przeładunkowych praz transportowych. Wyróżnia się dwie kategorie suwnic: specjalne, które sterowane są z kabiny operatora oraz ogólne, sterowane z poziomu roboczego a także bezprzewodowo.

Jak wygląda kurs operatora suwnic i jakie daje uprawnienia?

Kurs operatora suwnic przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18-ty rok życia, legitymują się minimum wykształceniem podstawowym oraz cieszą się nienagannym zdrowiem fizycznym. W zakres wiedzy zdobywanej w trakcie trwania tego typu szkolenia wchodzą: wiadomości o dozorze technicznym i BHP, ogólne wiadomości o suwnicach, maszynoznawstwo specjalistyczne, obowiązki operatora suwnic przed, w trakcie i po pracy oraz zajęci praktyczne z obsługi urządzenia.

Kurs operatora suwnic kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją UDT (Urzędu Dozoru Technicznego. Wynik pozytywny uprania do pracy operatora suwnic, wciągarek i wciągników i jest ważny 10 lat lub w przypadku urządzeń specjalistycznych 5 lat. Co ważne, egzamin ten nadaje kwalifikacje do obsługi suwnic bez ograniczenia tonażowego. Warto również pamiętać, że osoby, którym kończy się ważność uprawnienia powinny na minimum 3 miesiące przed tą datą złożyć wniosek o przedłużenie ważności zdobytych uprawnień, składając równocześnie oświadczenie, że w przeciągu ostatnich 5 lat minimum 3 wykonywały czynności operatora suwnic.

Przebieg egzaminu na operatora suwnic

Egzamin na operatora suwnic składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu pisemnego zawierającego 15 pytań dotyczących wiedzy zdobytej w trakcie kursów. Wynik pozytywny uzyskiwany jest przy minimum 11 poprawnych odpowiedziach. Druga część, czyli egzamin praktyczny odbywa się na hali wyposażonej z suwnicę i polega na sprawdzeniu umiejętności obsługi urządzenia wraz z ładunkiem. Warto również wspomnieć, że na początku tej części kursant otrzymuje również jedno pytanie ustne dotyczące wiedze na temat codziennych czynności obsługowych, jakie wykonuje operator suwnic. Brak prawidłowej odpowiedzi na to pytanie uniemożliwia przejście do dalszej części egzaminu.

Kurs na operatora suwnic – tel. 600 153 117