Nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego UDT

bhp Biłgoraj - Usługi BHP Mateusz Błazik: Szkolenia, kursy na wózki widłowe

Od 15 kwietnia 2021 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące części praktycznej egzaminu UDT na wózki jezdniowe. Mają one za zadanie ujednolicić postępowanie oraz usystematyzować zagadnienia określonych w szczegółowej tematyce egzaminacyjnej. Część teoretyczna egzaminu pozostaje przy tym bez zmian. Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się, jak obecnie wygląda egzamin praktyczny UDT na wózki.

Podstawowe zasady dotyczące egzaminu praktycznego UDT na wózki jezdne

Nowe wytyczne egzaminu praktycznego UDT na wózki zostały dostosowane do treści rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 21 maja 2019 roku. Dokładną treść dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego, który to zajmuje się szeroko pojętą kwalifikacją do obsługi tego typu urządzeń. Aby zapisać się na szkolenie zapewniające odpowiednie kwalifikacje do przystąpienia do egzaminu wejdź na stronę https://www.bhpiww.pl/wozki-podnosnikowe/ i zapoznaj się z zakresem naszych usług.

ocena stanu cięgien nośnych

Według wytycznych miejsce przeprowadzania egzaminu powinno być niedostępne dla osób postronnych. W przypadku niemożności stworzenia takich warunków i uzasadnionych odpowiednio sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w warunkach maksymalnie przypominających te wzorcowe. Ważne jest tutaj, by egzamin i część manewrowa zachowała podobny i nie mniejszy poziom trudności. Nieodpowiednie przygotowanie miejsca egzaminowego może, bowiem skutkować odstąpieniem komisji egzaminacyjnej od czynności oraz zakończeniem postepowania z wynikiem negatywnym.

Również ważnym wymogiem jest zapewnienie komisji egzaminacyjnej stałego dostępu do aktualnego protokołu i decyzji umożliwiających eksploatację urządzeń oraz instrukcji ich obsługi i dziennika konserwacji. W trakcie egzaminu należy także zapewnić obecność osoby posiadającej kwalifikacje do obsługi przedmiotowego urządzenia. Brak przygotowania tych elementów, tak jak w poprzednim przypadku, grozi odstąpieniem komisji od czynności egzaminacyjnej.

Kiedy egzamin praktyczny uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym

Egzamin praktyczny UDT na wózki jezdne składa się z dwóch części i jedynie pozytywne zakończenie ich obu pozwala na całościowe jego zaliczenie. Część pierwsza polega na zaprezentowaniu na wskazanym urządzeniu lub przy nim jednej z czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej określanej skrótem OTC. Musi się to odbyć w sposób całkowicie bezpieczny i wskazany przez członków komisji. Nie należy zapomnieć, że ta część egzaminu nie przewiduje powtórek i złe wykonanie czynności z OTC dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu.

Część druga obejmuje wykonanie wskazanego przez komisję zadania praktycznego. Oceniona zostaje tu prawidłowość manewrów i wszelkich czynności związanych z obsługą urządzenia. W tym przypadku egzamin z wynikiem negatywnym kończy się w chwili dwukrotnego wykonania danej czynności nieprawidłowo lub przy doprowadzeniu do sytuacji potencjalnie zagrażającej bezpieczeństwu.

Szczegółowy przebieg egzaminu praktycznego UDT

Część pierwsza OTC nowego egzaminu praktycznego UDT zawiera takie elementy jak:

 • sprawdzenie dokumentacji pod kątem możności eksploatacji urządzenia;
 • sprawdzenie oznakowania urządzenia i omówienie ich znaczenia;
 • sprawdzenie poprawności działania oświetlenia, hamulca zasadniczego i pomocniczego;
 • ocena stanu ogumienia kół, baterii trakcyjnej, układu hydraulicznego, kabiny, platformy robotniczej oraz ocena stanu cięgien nośnych;
 • ocena instalacji LPG;
 • sprawdzenie stanu wideł, osprzętu roboczego oraz elementów chwytających;
 • sprawdzenie działania układu awaryjnego opuszczania;
 • sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych;
 • sprawdzenie poprawności działania wskazanego przez komisję elementu wyposażenia urządzenia;
 • wynikanie innej czynności powiązanej z obsługą OCT urządzenia.

Część druga nowego egzaminu praktycznego UDT zawiera zadania polegające na przetransportowaniu danego ładunku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mechanizmów urządzenia i zmiennych prędkości z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obejmuje następujące elementy:

 • przygotowanie do pracy;
 • podjęcie ładunku z pola odkładczego;
 • transport wskazanego ładunku zgodnie z przewidzianą przez wytwórcę wózka procedurą dotyczącą toru zgodnego z typem wózka;
 • odłożenie ładunku we wskazane miejsce;
 • powrót bez ładunku i zaparkowanie w polu startu.