Ochrona Środowiska – Biłgoraj

Usługi bhp i ppoż., ochrona środowiska oraz rejestracja przedsiębiorcy w BDO

Spytaj o ofertę! (+48) 600 153 117

Ochrona środowiska w Biłgoraju

Ochrona środowiska w Biłgoraju zakres usług: 

 • sporządzanie sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdań dotyczącej gospodarowania odpadami
 • współpraca z Organizacjami Odzysku
 • raporty KOBIZE
 • rejestracja przedsiębiorcy w BDO w Biłgoraju (Baza Danych o Odpadach)
 • audytu przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska,
 • produkt uboczny

Rejestracja przedsiębiorców w BDO w Biłgoraju

 • cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu
 • cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie, stwierdzającego ewentualne niezgodności w zakresie ochrony środowiska i możliwości doskonalenia
 • monitoring formalno – prawny, przestrzegania zapisów w Państwa decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska w Biłgoraju (obsługa i outsourcing)
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o bateriach i akumulatorach, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
 • audyty środowiskowe u dostawców
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

Rejestracja przedsiębiorcy w BDO w Biłgoraju

 • reagowanie na wezwania odpowiedniego organu administracji (Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy) oraz na wezwania Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wezwania
 • obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska w Biłgoraju (obsługa i outsourcing)
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych
 • nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi (m.in. sprawdzenie niedozwolonych klauzul) wraz z weryfikacją legalności ich działania
 • przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • prowadzenie na bieżąco aktualizowanego, szczegółowego rejestru aktów prawnych – w zakresie prowadzonej przez zakład działalności

BDO Biłgoraj – Zapytaj o szczegóły!