Rozporządzenie w sprawie uprawnień dotyczących wózków podnośnikowych – co musisz wiedzieć?

Nowe uprawnienia na wózki widłowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia to urządzenia powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Od pozostałych wózków jezdniowych różnią się, między innymi, dużo wyższym poziomem zagrożeń, jakie ich praca niesie ze sobą zarówno dla operatora wózka, jak i jego otoczenia.

Nowe przepisy dot. uprawnień na wózki podnośnikowe

Do tej pory urządzenia takie mogły być obsługiwane na podstawie imiennego zezwolenia na wózki widłowe. Sytuację zmienia przedstawione 9 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie weszło w życie po 7 miesiącach od daty upublicznienia i obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2018 roku. W myśl nowych regulacji uprawnienia do obsługi będzie można zdobyć jedynie po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie zezwoleń i ułatwienie pracy na ich podstawie w różnych miejscach i u różnych pracodawców. Ma również na celu zwiększenie kontroli nad poziomem bezpieczeństwa w trakcie użytkowania tych urządzeń.

Kiedy koniec ważności posiadanych zezwoleń imiennych?

Dotychczasowe uprawnienia z czasem utracą swoją ważność. Na szczęście prawodawca przewidział chaos, jaki wywoła wprowadzenia nowych przepisów i założył istnienie okresów przejściowych z podziałem na lata wydania zezwoleń imiennych. Najwcześniej ważność utracą zezwolenia wystawione do końca 2004 roku. Stanie się to już 31 grudnia 2019 roku. Rok później swoje uprawnienia będą musiały zaktualizować osoby, których dokument został do dnia 31 grudnia 2014 roku. Najdłużej, bo aż do 31 grudnia 2021 roku, ważność zachowają uprawnienia wydane po 1 stycznia 2015 roku. Świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego od czerwca 2019 roku będą wydawane na 5 lat. Dodatkowo ich uniwersalność i przypisanie do pracownika sprawi, że odtąd będzie mógł bez problemu obsługiwać takie urządzenia wszędzie, również poza zakładem pracy.

Nowe rozporządzenie dot. wózków widłowych

Gdzie możemy korzystać z uprawnień na wózki widłowe?

Obowiązująca w Unii Europejskiej Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stwierdza, że na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, a także w państwach zrzeszonych w Europejskim Porozumieniu o Wolnym Handlu, kwalifikacje zdobyte w jednym z wymienionych krajów mogą być uznane przez pracodawcę w innym kraju członkowskim. Zatrudniający ma jednak również prawo poprosić przyszłego pracownika o uzupełnienie wiedzy w trakcie dodatkowego szkolenia.

Korzyści z wprowadzenia nowych przepisów

Pomimo sporego zamieszania, jakie wywołało wprowadzenie nowego rozporządzenia eliminującego zezwolenia imienne pozwalające na obsługę wózków jezdniowych na terenie zakładu pracy, wydarzenie to należy ocenić w pozytywny sposób. Przede wszystkim ujednolicony zostanie rynek wiedzy i umiejętności, jakie posiadać będzie musiał każdy właściciel dokumentu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. To z kolei bezpośrednio przełoży się zarówno na bezpieczeństwo operatora wózka jezdniowego i jego otoczenia, jak i na skutki finansowe potencjalnych wypadków powodowanych przez błędy słabo wyszkolonego pracownika.

Kurs na wózek widłowy Biłgoraj

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.bhpiww.pl/wozki-podnosnikowe/ i skorzystania z oferowanych przez nas kursów na operatora wózka widłowego. Celem szkolenia jest  przygotowanie kursantów do uzyskania uprawień Urzędu Dozoru Technicznego dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 10 lat), a także dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (termin ważności nowo zdobytych uprawnień 5 lat).

Kurs na wózki widłowe Biłgoraj – tel. 600 153 117