Elektroniczna Baza Danych o Odpadach – czemu ma służyć ?

Koniczność poddawania śmieci recyklingowi - baza danych o odpadach

Segregowanie odpadów, a także konieczność poddawania śmieci recyklingowi to sprawy, które w świadomości ludzkiej powinny być obowiązkiem każdego człowieka. Coraz więcej osób w ten sposób dba o dobro naszego najbliższego środowiska. Niestety nie zawsze firmy zajmujące się wywożeniem odpadów robią to sumiennie i niekiedy śmieci zostają wyrzucane w miejsca, które nie są do tego przeznaczone. Aby temu przeciwdziałać powstała elektroniczna baza danych o odpadach, która miałaby pomóc w walce z obecnym problemem.

W jakim celu stworzono BDO?

Tego typu działania, które podjęło ministerstwo środowiska, mają poprawić efektywność w zakresie egzekwowania prawa odnośnie gospodarki odpadami. Rząd chce aby obecna sytuacja, gdzie firmy pozostają bezkarne mimo porzucenia odpadów, dobiegła końca. By to osiągnąć ministerstwo stworzyło bazę danych o odpadach, która dostępna jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/web/. Po wpisaniu np. numeru NIP przedsiębiorcy widzimy czy dany podmiot jest zarejestrowany w bazie. Numer BDO powinien być umieszczony na dokumentach sprzedażowych.

Z jakiej podstawy prawnej wynika obowiązek wpisu?

Od 24 stycznia 2018 roku obowiązuje zmiana dotycząca ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Wniosła w życie obowiązek rejestracji przedsiębiorców w Bazie Danych o Odpadach. Na wniosek podmiotu lub urzędu dokonuje tego marszałek odpowiedniego województwa.

konieczność oddawania baterii procesowi utylizacji - BDO

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do BDO?

Wiele małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw, niestety nadal nie wie, że są zobowiązane do wpisu do Bazy Danych o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. Obowiązek ten obejmuje sektory firm produkcyjnych i usługowych. Podmioty które:

  1. Wprowadzają na terytorium kraju oleje i preparaty smarowe oraz opony
  2. Sprowadzają/wprowadzają na rynek pojazdy
  3. Wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny
  4. Wprowadzają baterie i akumulatory
  5. Wytwórcy odpadów, firmy transportujące, sprzedające i przetwarzający odpady
  6. Wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Więcej informacji na temat usługi bhp i ppoż., ochrony środowiska oraz rejestracji przedsiębiorcy w BDO znajdziesz na stronie pod tym linkiem.

Jakie są kary za brak wpisu ?

Podmioty, które nie dokonały rejestracji zagrożone są karą grzywny, a nawet aresztem. Firma, prowadząca działalność podlegającą rejestracji, która nie posiada wymaganego wpisu, może zostać obarczona grzywną o wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które podały nierzetelne lub niezgodne ze stanem rzeczywistym informacje. Przykładem tego typu sytuacji może być przypadek, gdy firma podała tylko jedną z podstaw wpisu, a powinna także inne. Może to mieć miejsce gdy np. przedsiębiorstwo wprowadzające sprzęt elektroniczny nie zaznaczyło, że sprzedaje go również w opakowaniach. Kary mogą dotyczyć także firm współpracujących z tymi zarejestrowanymi, jeżeli przykładowo zajmują się dystrybucją produktów w opakowaniach wprowadzonych przez niezarejestrowany podmiot. Kolejną z tego typu sytuacji podlegających karze jest przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru.

Ochrona Środowiska Biłgoraj – spytaj o ofertę!