Nowe zasady dotyczące szkoleń BHP i badań profilaktycznych podczas epidemii

Epidemia koronawirusa, a badania okresowe pracowników

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zawieszenie obowiązku wykonania badań profilaktycznych

Główny Inspektorat Pracy poinformował, o ustaniu obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. W tym przypadku zawieszone powinny zostać wszystkie obowiązki związane wykonaniem okresowych badań lekarskich oraz badań psychologicznych, wynikających z przepisów:

  • art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
  • art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493);
  • art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych,(Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020).

Kiedy należy wykonać zawieszone badania okresowe?

Nie później niż 60 dni po zawieszeniu stanu epidemiologicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub po jego odwołaniu – pracownicy oraz pracodawcy będą zobowiązani wypełnić zawieszone obowiązki wynikające z ust. 1.

Z kolei w sytuacji, gdy znalezienie lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych, będzie stanowiło problem, badania mogą zostać przeprowadzone również przez lekarza innej specjalizacji. Takie orzeczenie traci jednak moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wszystkie orzeczenia lekarskie, dotyczące badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychologicznych oraz innych badań, nie wymienionych w ust. 1, które straciły ważność po 7 marca 2020 roku, są nadal ważne, jednak nie dłużej niż do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, bądź po ustaniu stanu epidemii.

Szkolenia BHP w czasie zagrożenia epidemicznego

Przeprowadzenie szkolenia BHP przez pracodawców jest jednym z ich głównych obowiązków. Obowiązek taki jest nakładany na pracodawcę na mocy art. 207 ust. 2 Kodeksu pracy.

Główny Inspektor Pracy informuje, że dopuszczalne jest przeprowadzanie instruktażu ogólnego w formie seminarium, bądź samokształcenia kierowanego (czas trwania to minimum trzy godziny lekcyjne) w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym sposobem dopuszczalne jest również przeprowadzanie szkoleń okresowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (min 8 godzin lekcyjnych).

Przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego wiedzę uczestnika szkolenia okresowego odbędzie się natomiast niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego. Utrzymuje się również obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Należy zaznaczyć, iż działania te dotyczą pracodawców prowadzących obszar szkoleń z zakresu BHP. Przeprowadzane szkolenia powinny być w taki sposób zorganizowane, aby nie powodować rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

szkolenia bhp w formie elektronicznej on line

Szkolenia BHP w czasie stanu zagrożenia epidemicznego mogą być przeprowadzone poprzez:

  • szkolenia on line
  • pocztę elektroniczną
  • udostępnianie informacji w ogólnodostępnych miejscach

Zaleca się, aby na tyle, na ile to możliwe, szkolenia były przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy także powinni dodatkowo otrzymać drogą elektroniczną wszystkie materiały niezbędne do nauki, do których zalicza się w szczególności: podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy, jak również przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na terenie danego zakładu.

Zasady BHP w zakładach pracy

Główny Inspektor Pracy apeluje również, aby zachować szczególne względy higieny i bezpieczeństwa w zakładach pracy. Przede wszystkim należy stosować maseczki ochronne, jednorazowe rękawiczki, a także często przecierać swoje stanowisko pracy płynem dezynfekującym, a także zachować minimum 1,5 metra odległości od innych współpracowników. Stanowiska pracy mogą być również oddzielone za pomocą osłony wykonanej z folii, bądź ze szkła akrylowego. Wszystkie te kwestie są niezbędne, aby zapobiec ewentualnemu ryzyku zakażenia.

Szczegółowy opis stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy można przeczytać pod adresem:
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109385,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html

Szkolenia BHP Biłgoraj – tel. 600 153 117